Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa (ďalej len „MAS“) vzmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

 

vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

 


Zameranie výzvy:

309041001 - 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

 


Kód výzvy:

MAS_013/4.1/2

 


Podopatrenie: 

19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 


 

Dátum vyhlásenia:  16.12.2019

Dátum uzavretia:     17.3.2020

 

Celé znenie výzvy na portáli ITMS2014+

 

Kompletná dokumentácia k výzve na stiahnutie