Poslanie a ciele združenia:

 

  1. zlepšiť ekonomické a sociálne podmienky obyvateľov žijúcich v záujmovom území podporou aktivít miestnych samosprávnych podnikateľských a neziskových subjektov, s dôrazom na tvorbu a udržanie pracovných miest

  2. zvýšiť atraktivitu a návštevnosť záujmového územia podporou obnovy a rozvoja území členských obcí Združenia vrátane ich kultúrneho, historického a prírodného bohatstva

  3. vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky s využitím a zhodnotením potenciálu záujmového územia

  4. zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľov a členov Združenia a podporiť rozvoj ich zručností potrebných pre trvalo udržateľný rozvoj záujmového územia

  5. podporiť rozvoj občianskych aktivít prispievajúcich k zlepšeniu rozvoja a k zvýšeniu kvality života v záujmovom území

  6. zlepšiť kvalitu životného prostredia v záujmovom území podporou aktivít zameraných na ochranu vôd, ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochranu prírody a environmentálnu výchovu verejnosti

  7. vytvoriť podmienky pre využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie

  8. koordinovať aktivity členov Združenia za účelom dosahovania efektívneho a všestranného rozvoja záujmového územia

  9. presadzovať zámery presahujúce svojím rozsahom a významom možnosti jednotlivých členov Združenia, vrátane zabezpečenia príslušných finančných zdrojov

 

Tieto ciele chce MAS Slanské vrchy – Topľa dosiahnuť pomocou implementovania integrovanej stratégie rozvoja územia. Členský príspevok predstavuje pre obce počet obyvateľov obce x 0,8 €, pre právnické osoby 50 €, pre fyzické osoby a neziskové organizácie 10 €.