Hlavný cieľ projektu: zabezpečiť prípravu a budovanie miestnych, odborných a kvalitných kapacít na území miestnej akčnej skupiny Slanské vrchy – Topľa, v okrese Vranov nad Topľou, prístupom LEADER za účelom skvalitnenia života obyvateľov na vidieku s dôrazom na zachovanie kultúrno-historického charakteru územia.
Predmetom projektu je podpora partnerstva pre spracovanie stratégie CLLD, ktorá je základným predpokladom pre uchádzanie sa o pridelenie štatútu MAS Slanské vrchy – Topľa. Podpora partnerstva spočíva v príprave a spracovaní odborných podkladov, návrhov a podnetov vrátane akcií, podujatí, stretnutí a konzultácií s aktívnymi subjektami (verejného, súkromného a neziskového sektoru) za účelom prípravy stratégie CLLD. V rámci zákazky „Prípravná podpora na animáciu Miestnej akčnej skupiny Slanské vrchy – Topľa“ budú poskytované služby externou spoločnosťou. Výsledkom bude spracovaná stratégia CLLD zameraná na podporu tvorby pracovných miest a rozvoj inovácií s ohľadom na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja regiónu.

 

Trvanie projektu: 2015-2016
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 14 880,00 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 14 880,00 EUR.
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Európa investuje do vidieckych oblastí.

STIAHNÚŤ