Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou STRATÉGIA MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU MAS SLANSKÉ VRCHY – TOPĽA (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“)
vyhlasuje


Výzvu č. 1/2020 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva na výber OH“)

 

 

Účelom výzvy na výber OH je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívy a transparentný hodnotiaci proces.

 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 10.01.2020

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 28.02.2020

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 12. 03.2020

 

Kompletná dolkumentácia k výzve

 

  Kompletná dokumentácia k výzve ( editovateľná žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov )