MAS_013/7.2/1

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa (ďalej len „MAS“) vzmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

 

vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

 

 


Názov podopatrenia PRV:

309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

 


Kód výzvy:

MAS_013/7.2/1

 


Dátum vyhlásenia:  29.05.2020

Dátum uzavretia:     31.08.2020


 

Oprávnená právna forma žiadatelia:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) na území MAS Slanské vrchy - Topľa

 

Intenzita pomoci: MAX. 100%

 

 

   Výzva na portáli  ITMS2014+

 

Kompletná dokumentácia k výzve

 

Zverejnené dňa 29.05.2020