IROP-CLLD-T302-512-003

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

 

Občianske združenie MAS Slanské vrchy - Topľa v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

 

Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

 

Investičná priorita:
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Špecifický cieľ:
5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

 

Aktivita:
D1 Učebne základných škôl

 

Typ výzvy:
otvorená

 

Dátum vyhlásenia:
16.06.2021

 

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo: 01.09.2021

2. kolo: 01.11.2021

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 01. dňu príslušného mesiaca.

 

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program.

 

Vyhlasovateľ výzvy:
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa

 

Oprávnení žiadatelia:

  • Obce / mestá (zriadovatelia / zakladatelia škôl) na území MAS

 

Intenzita pomoci:     
maximálne vo výške 95% ( minimálne 5% spolufinancovanie)

 

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

  • refundácie.

 

Výška príspevku:   
10 000 – 30 000 €

 

Objem základnej alokácie: 
30 000 €

 

Rozsah a oprávnené aktivity:

• Vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učebníc základných škôl:

      - stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov za účelom vytvorenia učební,

      - materiálno-technické vybavenie učební podľa typu učebne

 

NA STIAHNUTIE

 

Výzva  IROP-CLLD-T302-512-003

 

Kompletná dokumentácia k výzve vrátane príloh:

Výzva  IROP-CLLD-T302-512-003.zip

 

Dátum zverejnenia: 16.06.2021

 

Informácia o zmene príloh formulára ŽoPr od 03.08.2021

 

Dňa 03.08.2021 RO pre IROP zverejnil upravenú vzorovú prílohu formulára ŽoPr:

 

Príloha č. 07 ŽoPr  Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie - úprava zohľadňuje situácie, kedy žiadateľ vykazuje v niektorých položkách nulové hodnoty, čo spôsobovalo, že v tabuľke sa vykazovalo delenie nulou a index ako taký nebol vyhodnotený.

 

NA STIAHNUTIE

 

Príloha č. 07 ŽoPr  Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Dátum zverejnenia: 03.08.2021

Informácia o uzavretí hodnotaceho kola č. 3

Na základe ukončenia 3. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 3. hodnotiaceho kola je 30 000,00 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna  výška finančných  prostriedkov v 4. hodnotiacom kole je 0,00 EUR

Dátum ukončenia 4. hodnotiaceho kola je 01. marec 2022

Dátum zverejnenia: 04.01.2022

 

Informácia o uzavretí hodnotaceho kola č. 2

Na základe ukončenia 2. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola je 30 000,00 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna  výška finančných  prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 0,00 EUR

Dátum ukončenia 3. hodnotiaceho kola je 01. január 2022

Dátum zverejnenia: 03.11.2021

 

 

Informácia o uzavretí hodnotaceho kola č. 1

Na základe ukončenia 1. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 1. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR

Aktuálna disponibilná indikatívna  výška finančných  prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je 30 000,00 EUR

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola je 01. november 2021

Dátum zverejnenia: 02.09.2021

 

 

   AKTUÁLNE VÝZVY