2021 PRV

Aktualizovaný harmonogram výziev - výzva na podopatrenie 6.4 bude oproti pôvodnému termínu júl 2021 vyhlásená v termíne december 2021

 

Aktualizovaný harmonogram výziev MAS Slanské vrchy - Topľa na rok 2021

 

Kód Názov Zameranie projektu Operačný program Predpokladaný termín vyhlásenia Stav
2021/00218 Harmonogram výziev MAS Slanské vrchy - Topľa (6.4) - verzia 3.2 CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) [PRV] december 2021 Zverejnená

 

Dátum schválenia: 07.09.2021                                                                 Ing.Jozef Berta,predseda MAS

 

 

Pôvodný harmonogram 

 

Kód Názov Zameranie projektu Operačný program Predpokladaný termín vyhlásenia Stav
2021/00218 Harmonogram výziev MAS Slanské vrchy - Topľa (6.4) - verzia 3 CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) [PRV] júl 2021 Zverejnená

 

Dátum schválenia: 29.01.2021                                                                 Ing.Jozef Berta,predseda MAS

 

 

 

 

2020 PRV

Harmonogram výziev MAS Slanské vrchy - Topľa na rok 2020

 

Kód Názov Zameranie projektu Operačný program Predpokladaný termín vyhlásenia Stav
2020/00155 Harmonogram výziev MAS Slanské vrchy - Topľa (6.4) - verzia 2 CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) [PRV] september 2020 Zverejnená
2020/00151 Harmonogram výziev MAS Slanské vrchy - Topľa (7.2) - verzia 2 CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) [PRV] apríl 2020 Zverejnená

 

Dátum schválenia: 28.01.2020                                                                 Ing.Jozef Berta,predseda MAS

 

 

2019 PRV

Aktualizovaný harmonogram výziev - výzva na podopatrenie 4.1 bude oproti pôvodnému termínu október 2019 vyhlásená v termíne december 2019

 

Aktualizovaný harmonogram výziev MAS Slanské vrchy - Topľa na rok 2019

 

Kód Názov Zameranie projektu Operačný program Predpokladaný termín vyhlásenia Stav
2019/00298 Harmonogram výziev MAS Slanské vrchy - Topľa (4.1) - verzia 1.2 CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) [PRV] december 2019 Zverejnená
2019/00259 Harmonogram výziev MAS Slanské vrchy - Topľa (7.4) - verzia 1 CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) [PRV] máj 2019 Vyhlásená výzva

 

Dátum schválenia: 3.12.2019                                                                 Ing.Jozef Berta,predseda MAS

 

 

 

 

Pôvodný harmonogram

Harmonogram výziev MAS Slanské vrchy - Topľa na rok 2019

 

Kód Názov Zameranie projektu Operačný program Predpokladaný termín vyhlásenia Stav
2019/00298 Harmonogram výziev MAS Slanské vrchy - Topľa (4.1) - verzia 1 CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) [PRV] október 2019 Zverejnená
2019/00259 Harmonogram výziev MAS Slanské vrchy - Topľa (7.4) - verzia 1 CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) [PRV] máj 2019 Zverejnená

 

Dátum schválenia: 11.4.2019                                                                 Ing.Jozef Berta,predseda MAS

 

 

 

 

 

 

2021 IROP

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok

(obdobie január 2021 až december 2021)

 

Operačný program:        Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                     5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Stratégia CLLD:                STRATÉGIA MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU MAS SLANSKÉ VRCHY – TOPĽA

MAS:                                 Miestna akčná skupina Slanské vrchy – Topľa

Dátum schválenia harmonogramu :  12.04.2021

Verzia:  1

 

 

Špecifický cieľ

RO pre IROP

Aktivita

MAS

Oprávnení žiadatelia

Forma výzvy

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum uzavretia výzvy

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Obce / mestá (zriadovatelia / zakladatelia škôl) na území MAS

 

otvorená

04/2021

do vyčerpania alokácie

186 000

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

D1 Učebne základných škôl

 

Obce / mestá (zriadovatelia / zakladatelia škôl) na území MAS

otvorená

06/2021

do vyčerpania alokácie

30 000

Zverejnené dňa 14.04.2021

 

Celý text si môžete stiahnuť tu

 

Harmonogram výziev na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tu

 

2020 IROP

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok

(obdobie január 2020 až december 2020)

 

Operačný program:        Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                     5 Miestny rozvoj vedený komunitou

Stratégia CLLD:                STRATÉGIA MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU MAS SLANSKÉ VRCHY – TOPĽA

MAS:                                 Miestna akčná skupina Slanské vrchy – Topľa

Dátum schválenia harmonogramu :  07.10.2019

Verzia:  1

 

Špecifický cieľ

RO pre IROP

Aktivita

MAS

Oprávnení žiadatelia

Forma výzvy

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum uzavretia výzvy

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

A1 Podpora podnikania a inovácií

- samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH

- mikro a malé podniky do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH

otvorená

01/2020

do vyčerpania alokácie

624 000

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Obce / mestá (zriadovatelia / zakladatelia škôl) na území MAS

 

otvorená

12/2020

do vyčerpania alokácie

186 000

Zverejnené dňa 11.10.2019

 

Celý text si môžete stiahnuť tu

 

Harmonogram výziev na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tu