Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa (ďalej len „MAS“) vzmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorýchzákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

 

vyhlasujeVýzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevkuv rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouz Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

 


Zameranie výzvy:

309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 


Kód výzvy:

MAS_013/7.4/2

 


Podopatrenie: 

19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 


 

Dátum vyhlásenia:  10.06.2019

Dátum uzavretia:     04.09.2019

 

Kompletná dokumentácia k výzve