IROP-CLLD-T302-511-001

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie:

 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

 

Občianske združenie MAS Slanské vrchy - Topľa v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

 

Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

 

Investičná priorita:
5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Špecifický cieľ:
5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

 

Aktivita:
A1 Podpora podnikania a inovácií

 

Typ výzvy:
otvorená

 

Dátum vyhlásenia:
21.05.2020

 

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:
1. kolo: 20.07.2020

2. kolo:21.09.2020

n kolo: Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

 

Poskytovateľ pomoci:
Integrovaný regionálny operačný program.

 

Vyhlasovateľ výzvy:
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa

 

Oprávnení žiadatelia:

 • osoby zapísané v obchodnom registri;
 • osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.
 • Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

 

Intenzita pomoci:     
 maximálne vo výške 55% ( minimálne 45% spolufinancovanie)

 

Príspevok na projekt sa vypláca systémom:

 • refundácie.

 

Výška príspevku:   
10 000 – 60 000 €

 

Objem základnej alokácie: 
624 000 €

 

Rozsah a oprávnené aktivity: 

 • Podpora podnikania a inovácií.

Dátum zverejnenia: 21.05.2020

 

Aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-T302-511-001

 

Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa

vydáva A K T U A L I Z Á C I U  č. 1

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-T302-511-001

 

Dátum vydania aktualizácie:             10.05.2021

Dátum účinnosti aktualizácie:           10.05.2021

 

PREDMET AKTUALIZÁCIE

Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok (aktualizovaná),
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár Žiadosť o poskytnutie príspevku (ŽoPr) (aktualizovaná),
 3. Príloha č. 01 Formulára ŽoPr – Splnomocnenie (aktualizovaná),
 4. Príloha č. 02 Formulára ŽoPr – Vyhlásenie o veľkosti podniku (aktualizovaná),
 5. Príloha č. 02a Formulára ŽoPr – Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku (aktualizovaná),
 6. Príloha č. 03 Formulára ŽoPr – Test podniku v ťažkostiach (príloha zrušená),
 7. Príloha č. 03a Formulára ŽoPr – Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach (príloha zrušená),
 8. Príloha č. 03b Formulára ŽoPr – Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach (príloha zrušená),
 9. Príloha č. 04 Formulára ŽoPr – Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť žiadateľa (formulár Úverový prísľub) (príloha zrušená),
 10. Príloha č. 06 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu (zmena číslovania – Príloha č. 04, aktualizovaná),
 11. Príloha č. 07 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (zmena číslovania – Príloha č. 05, aktualizovaná),
 12. Príloha č. 08 Formulára ŽoPr – Finančná analýza projektu (zmena číslovania – Príloha č.06, aktualizovaná),
 13. Príloha č. 08a Formulára ŽoPr – Inštrukcia k finančnej analýze (zmena číslovania – Príloha č. 06a, aktualizovaná),
 14. Príloha č. 12 Formulára ŽoPr – Prehľad minimálnej pomoci (zmena číslovania – Príloha č. 10, aktualizovaná),
 15. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov (aktualizovaná),
 16. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu (aktualizovaná),
 17. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov – Hodnotiace kritériá (aktualizovaná).

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

 

NA STIAHNUTIE

 

 Výzva IROP-CLLD-T302-511-001 aktualizácia č.1 bez sledovania zmien

 

Výzva IROP-CLLD-T302-511-001 aktualizácia č.1 so sledovaním zmien

 

Dátum zverejnenia: 10.05.2021

 

Pôvodné znenie výzvy

 

NA STIAHNUTIE

 

Výzva  IROP-CLLD-T302-511-001

 

Prílohy k výzve:

01 – Formulár ŽoPr.docx

02 – špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov.docx

03 – Zoznam merateľných ukazovateľov.docx

04 – Kritéria pre výber projektov.docx

 

Prílohy k žiadosti o projekt (ŽoPR):

prílohy ŽoPr.zip

príručka k procesu verejného obstarávania – verzia 3.2.rar

príručka pre užívateľa a realizátora stratégie CLLD.rar

Dátum zverejnenia: 21.05.2020

 

Informácia o zmene príloh formulára ŽoPr od 03.08.2021

 

Dňa 03.08.2021 RO pre IROP zverejnil upravenú vzorovú prílohu formulára ŽoPr:

 

 • Príloha č.05 ŽoPr  Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie - úprava zohľadňuje situácie, kedy žiadateľ vykazuje v niektorých položkách nulové hodnoty, čo spôsobovalo, že v tabuľke sa vykazovalo delenie nulou a index ako taký nebol vyhodnotený,

 

 • Príloha č. 06 ŽoPr  Finančná analýza projektu – tabuľka Finančnej analýzy projektu je rozšírená tak, aby umožňovala zadávať hodnoty pri majetku, ktorý je odpisovaný 40 rokov.   

 

Na stiahnutie:

Príloha č.05 ŽoPr  Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príloha č. 06 ŽoPr  Finančná analýza projektu

Dátum zverejnenia: 03.08.2021

 

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.9

Na základe ukončenia 9. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 9. hodnotiaceho kola je  154 578,55 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 10. hodnotiacom kole je 469 421,45 EUR.

Dátum ukončenia 10. hodnotiaceho kola je 20. január 2022

Dátum zverejnenia: 23.11.2021

 

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.8

Na základe ukončenia 8. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 8. hodnotiaceho kola je  54 837,75 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 9. hodnotiacom kole je 569 162,25 EUR.

Dátum ukončenia 9. hodnotiaceho kola je 20. november 2021

Dátum zverejnenia: 22.09.2021

 

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.7 

Na základe ukončenia 7. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 7. hodnotiaceho kola je  0,00 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 8. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 8. hodnotiaceho kola je 20. september 2021

Dátum zverejnenia: 22.07.2021

 

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.6

Na základe ukončenia 6. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 6. hodnotiaceho kola je  0,00 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 7. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 7. hodnotiaceho kola je 20. júl 2021

Dátum zverejnenia: 22.05.2021

 

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.5

Na základe ukončenia 5. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 5. hodnotiaceho kola je  0,00 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 6. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 6. hodnotiaceho kola je 20.máj 2021

Dátum zverejnenia: 21.03.2021

 

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.4

Na základe ukončenia 4. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 4. hodnotiaceho kola je  0,00 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 5. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 5. hodnotiaceho kola je 20.marec 2021

Dátum zverejnenia: 21.01.2021

 

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.3

Na základe ukončenia 3. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 3. hodnotiaceho kola je  0,00 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 4. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 4. hodnotiaceho kola je 20.január 2021

Dátum zverejnenia: 23.11.2020

 

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.2

Na základe ukončenia 2. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 2. hodnotiaceho kola je  0,00 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 3. hodnotiaceho kola je 20.november 2020

Dátum zverejnenia: 22.09.2020

 

Informácia o uzavretí hodnotiaceho kola č.1

Na základe ukončenia 1. hodnotiaceho kola výzvy, výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 1. hodnotiaceho kola je  0,00 EUR.
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je 624 000,00 EUR.

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola je 21.september 2020

Dátum zverejnenia: 21.07.2020

 

   AKTUÁLNE VÝZVY