MAS_013/6.4/1

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa (ďalej len „MAS“) vzmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

 

vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

 

 

 

Názov podopatrenia PRV:

309064001 - 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  (mimo Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy:

MAS_013/6.4/1

 

Dátum vyhlásenia:  30.10.2020

Dátum uzavretia:     27.01.2021 (bez možnosti predĺženia termínu uzávierky)

 

Oprávnená právna forma žiadatelia:

Akciová spoločnosť,

Družstvo

Európska spoločnosť

Európske družstvo

Komanditná spoločnosť

Nešpecifikovaná právna forma

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník

Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník

Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri

Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri

Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Verejná obchodná spoločnosť

So sídlom alebo prevádzkou na území MAS Slanské vrchy - Topľa

 

Intenzita pomoci: MAX. 55%

 

   Výzva na portáli  ITMS2014+

 

Kompletná dokumentácia k výzve

 

Aktualizované dňa 27.10.2020

 

   ARCHÍV VÝZIEV