MAS_013/7.2/1

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa (ďalej len „MAS“) vzmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

 

vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 

 

 


Názov podopatrenia PRV:

309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

 


Kód výzvy:

MAS_013/7.2/1

 


Dátum vyhlásenia:  29.05.2020

Dátum uzavretia:     31.08.2020  30.09.2020 28.10.2020


 

Oprávnená právna forma žiadatelia:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) na území MAS Slanské vrchy - Topľa

 

Intenzita pomoci: MAX. 100%

 

Zverejnené dňa 29.05.2020

AKTUALIZÁCIA č.2

VÝZVY č. MAS_013/7.2/1

 

Touto aktualizáciou č.2 MAS Slanské vrchy - Topľa v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 29.09.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

 

Dôležité upozornenie !

V súvislosti s vydaním Aktualizácie č. 1.3 Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER platnej od 11. 09. 2020. vyhlásené výzvy musia obsahovať aktuálne platné prílohy, Z uvedeného dôvodu boli vo výzve aktualizované aj prílohy k výzve.

Rozpracované žiadosti je treba nahodiť nanovo. Aktualizácia sa netýka už prijatých žiadostí.

 

 

   Výzva na portáli  ITMS2014+

 

Kompletná dokumentácia k výzve

 

Oznámenie o zmene výzvy

 

Aktualizované dňa 23.09.2020

 

AKTUALIZÁCIA č.1

VÝZVY č. MAS_013/7.2/1

 

Touto aktualizáciou č.1 MAS Slanské vrchy - Topľa v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 28.08.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

 

 

   Výzva na portáli  ITMS2014+

 

Kompletná dokumentácia k výzve

 

Oznámenie o zmene výzvy

 

Aktualizované dňa 13.08.2020

 

   ARCHÍV VÝZIEV